Algemene voorwaarden

Van de eenmanszaak Rondvaartbedrijf M. van der Werf te Sneek, hieronder genoemd het rondvaartbedrijf, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nr. 01022303.

I. Toepasselijkheid e.d.

1.
Deze algemene voorwaarden zijn -met uitsluiting en uitdrukkelijke verwerping van alle andere voorwaarden van wie dan ook (afkomstig) en behoudens voor zover hieronder uitdrukkelijk anders wordt gesteld- van toepassing op alle overeenkomsten, waaronder begrepen aanbiedingen terzake van de totstandkoming van deze overeenkomsten, die het rondvaartbedrijf sluit terzake van vervoer en/of horecadiensten en alles wat daarmee samenhangt in de ruimste zin van het woord.

2.
Behoudens voor zover hieronder uitdrukkelijk anders wordt gesteld, zijn op deze overeenkomsten van toepassing en maken van deze voorwaarden deel uit:
de Personenvervoercondities voor de binnenvaart van het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en de Verenigde Nederlandse Passagiers- en Rondvaartbedrijven.

3.
De klant is de contractspartij van het rondvaartbedrijf.
De gast/reiziger is iedere derde, die door het rondvaartbedrijf op grond van de door de klant gesloten vervoerovereenkomst vervoerd wordt of vervoerd gaat worden in de ruimste zin van het woord. Onder “gast” wordt in deze voorwaarden tevens verstaan de reiziger in de zin van Afdeling 8.10.3 van het Burgerlijk Wetboek.
Deze voorwaarden zijn mede van kracht tussen het rondvaart bedrijf en de gast, die niet de partij is bij de overeenkomst tussen het rondvaartbedrijf en de klant. De klant maakt zich hiervoor sterk. De klant vrijwaart het rondvaartbedrijf voor alle aanspraken, die de gast en/of iedere andere derde jegens het rondvaartbedrijf maakt, voor zover aansprakelijkheid van het rondvaartbedrijf uitgesloten zou zijn, indien de gast deze aanspraak jegens het rondvaartbedrijf zou maken.
Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan het rondvaartbedrijf, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomsten of bij het exploiteren van haar onderneming.
Deze voorwaarden strekken in het bijzonder mede ten behoeve van alle aan het rondvaartbedrijf gelieerde vennootschappen, zoals moeder-, dochter- en zustervennootschappen.

4.
Afwijken van deze voorwaarden is slechts mogelijk bij geschrift en per onderwerp en/of geval.
Alle aanbiedingen van het rondvaartbedrijf zijn vrijblijvend.
Het rondvaartbedrijf kan in ieder geval onverwijld na de aanvaarding de aanbieding herroepen ook al bevat de aanbieding van het rondvaartbedrijf een termijn voor aanvaarding en geschiedt aanvaarding binnen deze termijn. Deze mogelijkheid heeft het rondvaartbedrijf in ieder geval gedurende twee werkdagen na de aanvaarding.
Het rondvaartbedrijf heeft de mogelijkheid een overeenkomst als te zijn tot stand gekomen te beschouwen indien het rondvaartbedrijf met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Hetzelfde geldt indien de (opdracht) bevestiging van het rondvaartbedrijf niet binnen 5 werkdagen is verworpen.
De vervoerovereenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat een horeca-overeenkomst tot stand komt bij gebreke waarvan de eerste overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter en automatisch als ontbonden geldt zonder dat dit tot enige verplichting van ons jegens de klant leidt. Zo is het rondvaartbedrijf alsdan niet verplicht verder te onderhandelen, onderhandelingskosten of schade te vergoeden.

II. Bijzondere bepalingen vervoer

5.
Het is mogelijk om voor een eventuele reservering maximaal 2 data in optie te nemen. Indien in de tussentijd voor deze datum een andere mogelijke reservering zich voordoet, wordt u telefo­nisch daarvan in kennis gesteld en heeft u een, in overleg te bepalen, periode voor een eventu­ele beslissing.

6.
U ontvangt van uw reservering een schriftelijke bevestiging. Indien wij na 8 dagen daarna geen tegenbericht hebben ontvangen, telefonisch of schriftelijk, gaat de geldigheid van bevestiging in.­­

7.
De aanbiedingen en/of overeenkomsten van het rondvaartbedrijf vermelden onder andere de vaarprijs/ reserveringswaarde, waarvan 80% van de vaarprijs vooruit betaald moet worden bij het aangaan van de overeenkomst en in ieder geval 10 dagen voor uitvoering van de overeenkomst, dus te allen tijde voor de voorziene vertrekdatum, door het rondvaartbedrijf ontvangen moet zijn, alsmede het aantal gasten, dat onder geen enkele voorwaarde mag worden overschreden en dat in ieder geval niet hoger ligt dan 250 voor het schip Toerist V. Niet, niet-behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de klant van deze en andere verplichtingen geeft het rondvaartbedrijf onder alle omstandigheden het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) onmiddellijk op te schorten onder handhaving van al haar overige rechten jegens de klant, daaronder begrepen uitsluiting van aansprakelijkheid van het rondvaartbedrijf voor (de) schade.
In dit opschortingrecht is begrepen het recht van het rondvaartbedrijf om de gasten of een aantal van de gasten de toegang tot het schip te weigeren.
Niet, niet-behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de klant van deze en andere verplichtingen, gevolgd door gebruikmaking van of een beroep op dit opschortingrecht door het rondvaartbedrijf, geeft in ieder geval het rondvaartbedrijf jegens de klant het recht op betaling van de reissom en geldt in ieder geval als no-show voor wat betreft de horecadiensten onverminderd andere/verdere rechten, die het rondvaartbedrijf jegens de klant terzake van (deze) wanprestatie op grond van deze voorwaarden en/of naar algemeen verbintenisrecht geldend kan maken.

8.
Het rondvaartbedrijf heeft een inspanningsverbintenis om de gasten te vervoeren.
Het niet opvolgen van voorschriften als bedoeld in artikel 14 van de Personenvervoercondities geeft het rondvaartbedrijf het recht om ook de overeenkomst met betrekking tot horecadiensten mondeling of schriftelijk op te zeggen. De opzegging van het vervoer en de opzegging van de horecadiensten laten onverlet het recht van het rondvaartbedrijf op betaling van de reissom en reserveringswaarde. In aanvulling op artikel 20 van de Personenvervoercondities is het rondvaartbedrijf en/of de kapitein te allen tijde bevoegd te bepalen, dat de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandigheden, ook die betrekking hebben op het schip en het vervoer c.q. de vaart en/of vaarweg, het niet toelaten om te varen of het noodzakelijk te maken om het vervoer te wijzigen, in de ruimte zin van het woord, dan wel af te breken resp. de plaats van afvaart of aankomst te veranderen, zonder dat het rondvaartbedrijf tot enige schadevergoeding gehouden is. In al deze gevallen zal het rondvaartbedrijf trachten mee te werken aan een alternatief of oplossing. Een en ander tegen vergoeding door de klant van alle extra kosten, die het rondvaartbedrijf hierbij maakt. Voor deze extra kosten dient zekerheid gesteld te worden. Het is aan het oordeel van het rondvaartbedrijf om te beslissen of een alternatief/oplossing uitvoerbaar is en in redelijkheid door het rondvaartbedrijf uitgevoerd kan worden. Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing in het geval het rondvaartbedrijf de met de klant overeengekomen plaats van afvaart of aankomst niet kan bereiken.
In het in dit artikel bedoelde geval behoudt het rondvaartbedrijf haar recht op betaling van de reissom en van de reserveringswaarde.

9.
Indien door het rondvaartbedrijf ten gevolge van gevallen genoemd in het voorgaande artikel en alle andere gevallen behalve waarin sprake is van opzet, roekeloosheid of grove schuld van het rondvaartbedrijf, langer gevaren wordt, levert dit voor het rondvaartbedrijf jegens de klant het extra recht op van betaling van € 135,- per uur voor het schip Toerist V, ieder gedeelte van een uur te rekenen als een vol uur.
Dit recht ontstaat voor het rondvaartbedrijf ook indien langer gevaren wordt op verzoek van de klant of vanwege de gasten buiten de klant om.
Onder langer varen wordt ook begrepen het langer in gebruik zijn van het schip-aan-de-kade.

10.
Voor annulering van het vervoer, die per gedateerd schrijven dient te geschieden, geldt dat door de klant aan het rondvaartbedrijf binnen 14 dagen na facturering betaald moet worden:
bij annulering tot 8 weken voor de dag van vertrek 50% van de reserveringswaarde;
bij annulering tot 3 weken voor de dag van vertrek 90% van de reserveringswaarde;
bij annulering binnen 3 weken voor de dag van vertrek 100% van de reserveringswaarde en bij no-show 100% van de reserveringswaarde.

III. Bijzondere bepalingen horecadiensten

11.
De door het rondvaartbedrijf aan de klant opgegeven prijzen gelden voor het aantal aangeboden/overeengekomen gasten, zonder dat de klant tot verrekening c.q. vermindering van de totaalprijs gerechtigd is, indien in werkelijkheid minder gasten aanwezig zijn.
Het rondvaartbedrijf kan naar keuze het aantal minder gasten ook als gedeeltelijke annulering beschouwen, maar zal daartoe in ieder geval niet besluiten indien één en ander het rondvaartbedrijf minder dan 4 dagen voor de reisdatum c.q. de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst bekend is gemaakt of indien het om meer dan 10% van de gasten gaat. Deze bekendmaking dient per gedateerd schrijven te geschieden.
Indien er meer gasten aanwezig zijn en het rondvaartbedrijf, hoezeer daartoe niet verplicht, besluit om deze gasten of een aantal daarvan toch aanwezig te doen zijn, dan is het rondvaartbedrijf gerechtigd tot meerbetaling conform de overeengekomen, althans te herleiden prijzen per persoon.

12.
Indien het aantal geleverde horecadiensten/consumpties tegen afgifte van door het rondvaartbedrijf aan de gasten ter beschikking gestelde munten of op staffel is geschied, zal als grondslag voor het aantal geleverde consumpties dienen het totaal door het rondvaartbedrijf aan de gasten uitgegeven munten minus de munten, die onmiddellijk na afloop van het verstrekken van de horecadiensten aan het rondvaartbedrijf worden teruggegeven resp. het aantal verstrekte consumpties zoals blijkend uit de omzetlijsten. Telling van het aantal munten geschiedt door het rondvaartbedrijf,en de klant verklaart zich hierdoor bij voorbaat akkoord met de juistheid van de telling, die schriftelijk wordt bijgehouden; één en ander behoudens tegenbewijs van/door de klant.

13.
De betalingen kunnen zowel contant als op rekening geschieden, afhankelijk van wat er overeengekomen is. ­Indien de betaling op rekening geschiedt, dient het factuurbedrag uiterlijk 14 dagen na de factuurda­tum overgemaakt te worden op onze bankrekening.

IV. Algemene bepalingen

14.
De gast is het uitsluitend toegestaan handbagage aan boord van het schip bij zich te dragen. De handbagage mag geen zitplaats innemen en geen hinder veroorzaken. In geen geval is het toegestaan om gevaarlijke zaken, in de ruimste zin van het woord, bij zich te dragen.
Indien de klant na voorafgaande schriftelijke toestemming van het rondvaartbedrijf andere zaken dan handbagage mee aan boord neemt of doet nemen, geschiedt zulks geheel voor eigen risico.

15.
De klant doet afstand van de mogelijkheid om zich te beroepen op verrekening.

16.
Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de klant verplicht het gedeelte over de verschuldigdheid waarover partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte waarvan het bedrag nog niet vast staat, zekerheid te stellen.

17.
Indien de klant of de gast of hun bagage schade aan de vervoerder berokkenen, zijn de klant en de gast hoofdelijk gehouden om deze schade aan het rondvaartbedrijf te vergoeden.
Dit artikel geldt zowel voor schade aan het schip als voor schade aan de zich daarin bevindende zaken en/of personen.
Dit artikel geldt eveneens voor schade die de klant en/of de gast(en) of hun bagage berokkent aan de zaken en/of personen, die zich niet in of op het schip bevinden en indien het rondvaartbedrijf tot vergoeding van deze schade wordt aangesproken.
De klant kan zich dus niet op de eigen aansprakelijkheid van de gast beroepen.
Eventuele herstellingen geschieden voor rekening van de klant, nadat de noodzakelijkheid daarvan zo mogelijk door het rondvaartbedrijf in kennis is gegeven aan de klant.
Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, daaronder begrepen de rechten jegens derden, van het rondvaartbedrijf.

18.
Behalve wanneer er sprake is van opzet, roekeloosheid of grove wanprestatie van het rondvaartbedrijf zelf, is het rondvaartbedrijf nimmer verplicht tot vergoeding van welke schade ook. In ieder geval is het rondvaartbedrijf nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade en voor schade, die het bedrag van 75 % van de reserveringswaarde overschrijdt.

19.
Alle geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden, de overeenkomst(en) en andere overeenkomsten tussen de klant en het rondvaartbedrijf,alsmede alle geschillen tussen de gast(en) en het rondvaartbedrijf worden naar Nederlands recht beslist door de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, indien een geschil valt onder de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank, zulks onverlet het recht van het rondvaartbedrijf om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Arrondissementsrechtbank. Er is ook sprake van een geschil indien één der partijen zulks stelt.

20.
Mocht één der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn of worden en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikel wordt alsdan geacht een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoelingen en de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikel het meest benadert.

V. Reserveringsvoorwaarden zomerprogramma

Reserveringsvoorwaarden voor de door het rondvaartbedrijf georganiseerde dagtochten en rondvaarten met losse opstap.

21.
Het rondvaartbedrijf behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen de toegang te weigeren. Tickets zijn slechts geldig in combinatie met één aanbieding, promotie of bon en kan niet voor kontanten worden ingeruild. Na aankoop is geen teruggave mogelijk. Fotokopieën worden niet geaccepteerd. Tickets zijn alleen inwisselbaar bij rondvaartbedrijf M. van der Werf

22.
Uw reservering: Op basis van deze reserveringsvoorwaarden moet de hoofdboeker gemachtigd zijn door alle personen genoemd in de reservering en hun ouders of begeleiders als leden van het gezelschap jonger zijn dan 18 jaar als de reservering wordt gedaan. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor het voldoen van de aan ons verschuldigde betalingen. De hoofdboeker moet minstens 18 jaar oud zijn om te kunnen reserveren. Alle reserveringen moeten telefonisch, online via de website www.rondvaartvanderwerf.nl of via VVV Sneek worden gedaan.
Indien u online via de website heeft gereserveerd dan geldt uw email boarding pass  als bewijs van betaling van uw toegangsticket. U zult deze bevestiging moeten laten zien bij het aan boord gaan van het schip Toerist V.
Controleer uw reserveringsbevestiging zodra u het ontvangt, want achteraf kunnen er mogelijk geen aanpassingen meer worden gedaan. Mocht er informatie ontbreken of verkeerd op vermeld staan, neem dan direct contact met ons op op nummer +31 (0)515-415379

23.
Betaling: volledige betaling is vereist ten tijde van het maken van de reservering. Uitgezonderd bij telefonische reservering van de tickets. In het geval van telefonische reservering voldoet u de volledige betaling bij het aan boord gaan van het schip Toerist V.

24.
Afvaart vindt alleen plaats bij voldoende deelname. Onder voldoende deelname wordt verstaan: minimaal 15 volwassenen.

25.
We behouden ons het recht voor, fouten in de advertentie of bevestigde prijzen te corrigeren. Dat zullen we doen zodra we ons bewust zijn van de fout. Een overzicht van de totaalprijs van uw ticket(s) wordt u gegeven voordat u uw reservering bevestigd. U kunt de totaalprijs accepteren of weigeren.

26.
Wijzigen in uw reservering: zodra uw reservering is bevestigd kunt u tot één dag voor aanvang van de overeengekomen dagtocht of rondvaart nog het aantal personen wijzigen.

27.
Annuleren: mocht het nodig zijn dat u of iemand van uw gezelschap de reservering wil annuleren, dan is het van belang dat de hoofdboeker ons direct inlicht. Alle annuleringen moeten doorgegeven worden via +31 (0)515-415379. Zodra u geannuleerd heeft, is uw bevestigingsemail ongeldig en niet inwisselbaar. We kunnen helaas geen geld teruggeven met betrekking tot de geannuleerde reservering.

28.
Wijzigingen en annuleringen van onze kant: het kan voorkomen dat we genoodzaakt zijn wijzigingen door te voeren en fouten te verbeteren op onze website of in onze brochure. We behouden ons het recht voor gegevens die doorgegeven zijn voor of nadat de reservering is bevestigd te wijzigen of reeds bevestigde reserveringen te annuleren. Mochten we een belangrijke wijziging of annulering moeten doorvoeren, dan informeren we u uiteraard zo snel mogelijk. Mocht er tijd zijn voordat u vertrekt kunnen wij u de volgende opties bieden: :
(a) u accepteert de veranderde afspraken of
(b) u neemt een alternatieve aanbieding van ons aan. Mocht de alternatieve datum minder kosten dan uw oorspronkelijke, dan betalen wij u het verschil terug. Mocht het duurder zijn, dan zullen wij u de kosten niet in rekening brengen
(c) u weigert of accepteert de annulering, in dit geval krijg u uw volledige aankoopbedrag van ons terug.
Let wel, bovenstaande opties zijn niet geldig als er minimale wijzigingen worden gedaan. In alle gevallen van veranderingen en annuleringen beperken we ons tot het aanbieden van de bovengenoemde opties. We kunnen helaas geen opgelopen onkosten, uitgaven of verliezen, als gevolg van de wijziging of annulering, vergoeden.

29.
Overmacht: tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in deze reserveringsvoorwaarden, kunnen we helaas geen verantwoordelijkheid dragen voor of compensatie uitbetalen wanneer overmacht ons verhinderd onze contractuele verplichtingen (volledig) na te komen. Ook zijn we niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van overmacht. In deze algemene voorwaarden wordt onder overmacht verstaan: een voorval die zowel wij als de leverancier in kwestie, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet hadden kunnen voorzien of vermijden. Zulke voorvallen kunnen zijn: oorlog of oorlogsdreiging, rellen, stakingen, terroristische activiteiten of terroristische dreiging, bedrijfsgeschillen, natuur- of kernrampen, ongunstige weersomstandigheden, brand of andere voorvallen die buiten onze macht liggen.